Ανάγκη για …Διαμεσολάβηση

Ανάγκη για …Διαμεσολάβηση

Η σώρευση υποθέσεων στα δικαστήρια της Χώρας και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής οδού μέχρι να τελεσιδικήσει μια απόφαση και να διευθετηθεί μια διαφορά προβληματίζει τόσο το νομικό κόσμο όσο και τους απλούς πολίτες . Ήδη από το 2010 έχει δοθεί η δυνατότητα να αναζητείται μια αμοιβαία επωφελής λύση για τα εμπλεκόμενα μέρη σε περιπτώσεις αστικών και εμπορικών υποθέσεων μέσω της οδού της Διαμεσολάβησης με τη βοήθεια Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών. Ειδικότερα ο  Διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαμεσολαβητής φέρνει τα μέρη σε επαφή, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο και προσπαθεί, αξιοποιώντας τις διαπραγματευτικές του τεχνικές, να διευκολύνει τα μέρη να οδηγηθούν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση με βάση τα αληθινά τους συμφέροντα.

Να επισημανθεί ότι η διαδικασία είναι απόρρητη και διασφαλίζεται έτσι η προστασία των μερών λ.χ. προστατεύεται η φήμη μιας εταιρίας η οποία ενάγεται για ένα ελαττωματικό προϊόν . Στα πλεονεκτήματα του θεσμού σημειώνεται η ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως σε μια μέρα. Έπειτα το κόστος είναι συγκριτικά πιο χαμηλό από αυτό της δικαστικής οδού και καθώς πρόκειται στο τέλος για από κοινού συμφωνία η λύση είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Βέβαια εάν το Πρακτικό περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά τότε με την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Πρόσφατα ο Νόμος 4512/2018 που  περιλαμβάνει  ρυθμίσεις που αφορούν την διαδικασία της υποχρεωτικής ή δυνητικής υπαγωγής υποθέσεων σε διαμεσολάβηση. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η υποχρεωτική υπαγωγή ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς και η υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές, αφορά εν συντομία
α. Διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες
β. Διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου
γ. Διαφορές από αμοιβές 622Α του ΚΠολΔ.
δ. Πολλές οικογενειακές διαφορές,
ε. Διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών
στ. Διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων
ζ. Διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις. Επισημαίνεται ότι δυνητικά μπορούν να υπαχθούν και οι αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάμενες ή μέλλουσες, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως, για τη δυνατότητα απόπειρας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προσφυγής σε διαμεσολάβηση, καθώς και για την τυχόν υποχρεωτική υπαγωγή της διαφοράς ή μέρους αυτής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος 

Είναι αληθές ότι ο  νομικός κόσμος έχει στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο επίλυσης πολλών υποθέσεων σε ένα πλαίσιο γόνιμων συζητήσεων και ικανοποίησης αμοιβαίων συμφερόντων χωρίς να φτάσει  άνευ άλλου στις αίθουσες των Δικαστηρίων. 

Ελένη Αν. Στουφή
Δικηγόρος -Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ

Πίσω